Algemene Voorwaarden Wegenvignet.be

 

 

 

I Definities:

Artikel 1 - Definities

In de onderstaande Inleiding ter beschrijving van de voornaamste kenmerken van de dienst en de Algemene Voorwaarden worden wel de volgende gedefinieerde begrippen gebruikt:

1. Algemene Voorwaarden: onze algemene voorwaarden.

2. Gebruiker: Maut & Vignette B.V., de ondernemer die zich van deze Algemene Voorwaarden bedient in het kader van de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst met een Klant.

3. Klant: degene die een Overeenkomst met de Gebruiker sluit of heeft gesloten.

4. Consument(en): iedere natuurlijke perso(o)n(en) die handel(t)(en) voor doeleinden die buiten zijn(hun) bedrijfs- of beroepsactiviteit(en) vallen.

5. Dienst: een of de dienst die op de Website van de Gebruiker (Wegenvignet.be) wordt aangeboden en waarbij wij voor u opreden als direct vertegenwoordiger bij de aanschaf van een Vignet.

6. Servicekosten: Het door de Klant aan de Gebruiker verschuldigde bedrag (inclusief BTW) voor een door de Gebruiker, voor een ten behoeve van de Klant te verrichten Dienst.

7. Overeenkomst: de overeenkomst van lastgeving ((art. 7:414 e.v. BW) op afstand waarbij de Klant last en volmacht aan de Gebruiker geeft om in naam en voor rekening van de Klant een digitaal vignet te verwerven bij Asfinag en dit digitaal af te (doen) leveren bij de Klant.

8. Asfinag: dit is de gedeponeerde in het dagelijks spraakgebruik gangbare aanduiding voor de Oostenrijkse Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, Asfinag, die onder meer belast is met het heffen en innen van tol voor het gebruik van bepaalde wegen in Oostenrijk. Hierna ook als “Tol Heffende Instantie” aangeduid.

9. Vignet: dit is de aanduiding voor een bewijsmiddel dat digitaal (“Digitaal Vignet”) of als plakker (“Plakvignet”) is uitgegeven door de Tol Heffende Instantie  om gedurende een bepaalde periode voor een bepaald op kenteken gesteld voertuig te dienen als bewijs van betaling van tol voor dat geïndividualiseerde voertuig.

10. Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de Klant die Consument is, gebruik kan maken van zijn recht tot herroeping.

11. Herroeping: het binnen de Bedenktijd door de Klant die Consument is schriftelijk uitoefenen van het wettelijk recht, om af te zien van een overeenkomst op afstand. Het modelformulier voor herroeping is als Bijlage I bij de Algemene Voorwaarden opgenomen.

12. Dag: kalenderdag.

13. Privacy Verklaring: de privacyverklaring - als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming - van de Gebruiker (Wegenvignett.be) die op de Website van de Gebruiker is gepubliceerd;

 

 

 

 

 

 

II Inleiding:

Aard van de dienstverlening voor Oostenrijkse Vignetten:

 

 1. Met de aangeboden Dienst op onze website: www.wegenvignet.be richten wij ons op de Belgische markt en de zich in België wonende en gewoonlijk verblijvende Consument of gevestigde onderneming. Mocht u van onze Dienst gebruik willen maken terwijl u gewoonlijk in een ander land verblijft, woont of uw onderneming gevestigd heeft, dan verzoeken wij u gebruik te maken van de dienst van een collega die dergelijke diensten op uw thuismarkt aanbiedt. Bent u Oostenrijks Consument dan verwijzen wij u naar de Tol Heffende Instantie van uw thuisland.
 2. Via onze service verstrekt u – voor de verwerving van een Oostenrijks vignet  - ons een volmacht om in uw naam en voor uw rekening een Vignet naar uw keuze aan te schaffen bij de Tol heffende Instantie. Dit  betekent eveneens dat wij namens u de door Tol Heffende Instantie gehanteerde algemene voorwaarden mogen aanvaarden. Wij mogen u op basis van de door u verstrekte volmacht en gegeven last immers voor de verwerving van het door u uitgezochte Vignet direct vertegenwoordigen. Wij vragen u de algemene voorwaarden van de Tol Heffende Instantie uitdrukkelijk te lezen en aan te geven dat u daarvan kennis hebt genomen. Deze zijn ook makkelijk te raadplegen op de website van de Tol Heffende Instantie. Een link daarnaar vindt u eveneens op onze pagina waarmee naar algemene voorwaarden van verschillende tol heffende instanties verwezen wordt (link).

 

 1. Het door u uitgekozen Vignet wordt vervolgens nadat u ons daarvoor opdracht hebt verstrekt, de daarbij behorende betaling hebt verricht, kortom nadat u het volledige bestelproces hebt doorlopen, door de Tol Heffende Instantie in digitale vorm (in de regel per email) direct aan u verstrekt.

 

 1. Wij gaan middels de door u verstrekte volmacht een overeenkomst van lastgeving met u aan. Wij zijn niet de Tol Heffende Instantie noch daaraan gelieerd. Feitelijk sluit u voor onze service een Overeenkomst met ons en tevens sluit u – met behulp van onze Dienst – zelf en direct een overeenkomst met de Tol Heffende Instantie ter verwerving van een Vignet (en het daarbij behorende recht om de snelweg te gebruiken).

 

 1.  Voor onze Dienst berekenen wij u Servicekosten.  U betaalt dus (1) de reguliere prijs die de Tol Heffende Instantie verlangd. Deze prijs kunt u terugvinden op onze website en op de site van de Tol Heffende Instantie, deze prijzen zijn in de regel inclusief plaatselijke btw (Ust). Daarnaast betaalt u (2) Servicekosten voor onze Dienst. Deze Servicekosten worden omschreven op onze website en nogmaals binnen ons bestelproces kenbaar gemaakt – voordat u de Overeenkomst met ons definitief maakt. Het bedrag van de Servicekosten is inclusief BTW.

 

 1. De prijs van het Vignet en onze Servicekosten voldoe je aan ons en wij garanderen om de reguliere prijs van het Vignet aan de Tol Heffende Instantie te zullen voldoen. Het economische risico van de transactie ligt – net als dit het geval zou zijn als u zelf direct een product aanschaft - bij u en daartegenover staat dat de Tol verstrekkende Instantie jegens u verantwoordelijk is voor de nakoming van zijn verplichtingen,  feitelijk de verstrekking van het door u gewenst vignet aan u, nadat door u – via ons – de prijs is betaald. Wij aanvaarden dus geen verantwoordelijk voor de wijze of deugdelijkheid van uitvoering van de betreffende overeenkomst door de Tol Heffende Instantie. Van belang is ook dat u ons de juiste gegevens verstrekt, zodat de Tol Heffende Instantie het door u gewenste Vignet aan het juiste (email)adres kan afleveren. Mocht u nou problemen ondervinden met de Tol Heffende Instantie, dan zijn wij uiteraard bereid om u met raad terzijde te staan.

 

 1.  De Overeenkomst is volledig uitgevoerd zodra de betreffende gewenste overeenkomst tussen jou en de Tol Heffende Instantie tot stand is gekomen. In de regel betreft de doorlooptijd enkele minuten tot enkele uren.

 

Twee overeenkomsten verschillende rechten en onze bedenktijd garantie voor Consumenten:

 1. U heeft als Consument wettelijk rechten. Deze rechten zien onder andere op onze verplichting om op een transparante wijze zaken te doen en de verplichting om u als klant dusdanig te informeren dat u een weloverwogen keuze kunt maken. Daarnaast geldt in de regel voor Consumenten bij op afstand gesloten overeenkomsten het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen (“Bedenktijd”).

De Overeenkomst met ons

 1. U dient zich er van bewust te zijn dat voor de Overeenkomst die u met ons sluit (om het Vignet namens u en voor uw rekening aan te schaffen) het terugtreedrecht is uitgesloten, maar dat voor de overeenkomst die u met de Tol Heffende Instantie aangaat u wel van uw Bedenktijd gebruik kunt maken.

 

Waarom geen bedenktijd voor onze dienstverlening?

Wij leggen het u uit.

 1. Nu wij met doorlopen van ons bestelproces direct namens u en voor uw rekening een overeenkomst afsluiten geldt dat onze Dienst met de opdrachtaanvaarding en uitvoering daarvan, de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de Tol Heffende Instantie is voltooid. Wij zijn onze verplichtingen nagekomen als de Tol Heffende Instantie het door u gewenste Vignet in digitale vorm aan u heeft verstrekt. De doorlooptijd is vrijwel direct. De Bedenktijd eindigt als wij de Overeenkomst zijn nagekomen en dat is dus vrijwel direct (in de regel enkele minuten tot enkele uren).

 

 1. Dit betekent dat u ons binnen het bestelproces (a) uitdrukkelijk zult vragen om de Dienst direct en onmiddellijk uit te voeren binnen de Bedenktijd en dat u ons (b) tevens bevestigt afstand te doen van het recht op ontbinding als de Overeenkomst door ons is nagekomen. Zodra u de knop “bestelling met betalingsverplichting” heeft ingedrukt, kunt u de transactie inhoudende de last en volmacht om namens u het door u gewenste vignet aan te schaffen dan dus in de regel niet meer herroepen, omdat de Overeenkomst voltooid zodra de Tol Heffende Instantie het door u gewenste Vignet in digitale vorm aan u ter beschikking stelt en dat is in de regel vrijwel direct.

Hierop zijn een tweetal uitzonderingen:

 1. als u zich bedenkt en uw last en volmacht, voordat het Vignet door de Tol Heffende Instantie digitaal aan u is verstrekt, herroept, dan krijgt u uw geld - de prijs van het reguliere Vignet en de Service Fee - van ons terug. Let wel indien hiervan (al dan niet bij herhaling) misbruik wordt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u als Klant de verdere toegang tot onze service te ontzeggen.

 

 1. indien u gebruik maakt van uw bedenktijd in relatie tot de Tol Heffende Instantie en u uw aankoop bij de Tol Heffende Instantie tijdig herroept en dit tevens leidt tot een teruggave van (een deel van) de prijs van het door u gekochte Vignet door de Tol Heffende Instantie, dan zullen wij onze Service Fee en, voor zover het refund bedrag door de Tol Heffende Instantie op onze rekening wordt voldaan, onze Service Fee vermeerderd met dit refund bedrag van de Tol Heffende Instantie, aan u terugbetalen. Let wel: Indien blijkt dat u geen recht hebt op restitutie van (enig deel van) de reguliere Vignet prijs door de Tol Heffende Instantie, dan zullen wij onze service fee niet restitueren.

 

 • Voorwaarde voor restitutie is wel dat u het hiervoor bestemde standaard online formulier invult en daarbij een bewijs (in de regel een email van de Tol verstrekkende instantie waarin uw herroeping en eventuele terugbetaling aan u wordt bevestigd) voegt, waaruit blijkt dat u tijdig van uw bedenktijd gebruik heeft gemaakt  en dit tevens heeft geleid tot terugbetaling van (een deel van) de prijs die u voor het Vignet hebt betaald.

Dat is onze service aan u.

 1. Voor beide gevallen (a) en (b) kunt u gebruik maken van ons online formulier.

 

 1. Refunds worden binnen 14 dagen na ontvangst van het volledig ingevulde formulier overgemaakt. Overmaking geschiedt aan het door u in het bestelproces gebruikte betaalmethode.

De overeenkomst met de Tol verstrekkende instantie.

 1. Van belang is dat u begrijpt dat onderdeel van onze Dienst zal zijn, dat wij namens u de algemene voorwaarden van de Tol Heffende Instantie zullen accepteren. Uitgangspunt daarbij is dat u zich kunt en mag bedenken.

 

 1. Het terugtreedrecht geldt hierbij telkens 14 dagen vanaf begin vanaf de dag van uw aankoop. Indien en voor zover u terugtreedt van de aankoop van een Vignet korter dan de herroepingstermijn, we hebben het dan over de situatie dat u een 1-dags of een 10-dagen Vignet koopt, dan geldt het uitgangspunt, dat u het de reguliere Vignet prijs van de Tol Heffende Instantie volledige terugkrijgt, indien u voorafgaande aan het gekozen begin moment van het Vignet toch van de transactie afziet.

 

 1. Indien u van de transactie wenst terug te treden, na de gekozen ingangsdatum maar uw 10-dagen vignet nog niet ten dele werd benut, heeft u in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke terugbetaling van de Tol Heffende Instantie. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat voor iedere geconsumeerde dag het aanschafbedrag ter waarde van een 1- dags-vignet op het te restitueren bedrag in aftrek wordt gebracht en voor zover die exercitie leidt tot een hoger in aftrek te nemen bedrag (u heeft relatief veel dagen geconsumeerd ten opzichte van de resterende tijdsduur van het Vignet) geen restitutie door de Tol Heffende Instantie plaatsvindt. Indien herroepping plaatsvindt nadat de begindatum is ingegaan en de termijn om de snelwegen te benutten (begin van de dag van het 1-dags vignet of het begin van de laatste dag van het 10-dagen vignet) is verstreken vindt door de Tol Heffende Instantie geen restitutie plaats.

 

 1. Verwezen wordt in het bijzonder naar de artikelen 3 en 4 van de algemene voorwaarden van de Tol Heffende Instantie. Voor de aanschaf van het trajecttol vignet geldt een soortgelijke regeling als hierboven omschreven. Verwezen wordt naar artikel 7 e.v. van de algemene voorwaarden van de Tol Heffende Instantie.

 

 1. U dient zich daarnaast te realiseren dat de Tol Heffende Instantie handelt met toepassing van het Oostenrijkse recht, overigens zonder dat hiermee de dwingendrechtelijke de Consument (beter) beschermende bepalingen van uw thuisland opzij word gezet.

 

 1. Het bovenstaande is een korte uitleg en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele omissies in de gegeven samenvatting. Wij zijn immers niet de Tol Heffende Instantie noch hier onderdeel van, zodat u zichzelf dient te vergewissen van de details van de transactie die wij namens u als directe vertegenwoordiger aangaan. Wij gaan er daarnaast van uit en mogen er van uitgaan dat u van de algemene voorwaarden van de Tol Heffende Instantie kennis heeft genomen. U geeft ons immers in het bestelproces toestemming deze voor u te mogen aanvaarden.

 

 

 

 

III Algemene voorwaarden

die gelden voor onze dienstverlening aan u

Artikel 1 – Gegevens van de Gebruiker

 

Maut & Vignette B.V. handelend onder meer onder de naam: Wegenvignet.be

Postadres:

Place Marcel Broodthaers 8 - box 5 1060 Brussels

www.wegenvignet.be

Telefoonnummer:

0032 (0) 28080190

Bereikbaar: 7 dagen per week van 09:30 uur tot 17.30 uur

E-mail: info@wegenvignet.be

 

KvK-nummer: 85804363

BTW: NL863747814B01

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Gebruiker en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Gebruiker en Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de inleidende tekst over de voornaamste kenmerken van onze dienstverlening en van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – De Dienst

 1. In de door de Gebruiker geëxploiteerde website Wegenvignet.be geeft de Klant de Gebruiker opdracht om in zijn naam en voor zijn rekening een digitaal vignet aan te schaffen.
 2. Gebruiker treedt hier nadrukkelijk op als gevolmachtigde tussen de Klant en de Tol Heffende Instantie, zodat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de Klant en de Tol Heffende Instantie. Gebruiker is nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen de Klant en de Tol Heffende Instantie.
 3. Het door de Klant aangekochte Vignet wordt direct door de Tol Heffende Instantie aan Klant geleverd, doordat de Tol Heffende Instantie het Vignet digitaal aan de Klant aflevert.
 4. Voor de uitvoering van de Overeenkomst ontvangt Gebruiker een vergoeding. Informatie over de hoogte van de Servicekosten kunt u vinden op www.wegenvignet.be en voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt de door ons te berekenen Servicekosten nogmaals aan de Klant kenbaar gemaakt.
 5. De overeenkomst die wij namens u tot stand brengen, valt onder de algemene voorwaarden en de privacy policy van de betreffende Tol Heffende Instantie. U verklaart zich ermee akkoord dat wij deze namens u aanvaarden en tevens dat u hiervan kennis hebt genomen.

Artikel 4 - De klant

 1. De klant verklaart dat hij bevoegd is tot het aangaan van de overeenkomst en het verlenen van een last en volmacht aan Gebruiker om in naam en voor rekening van de klant het door laatstgenoemde gewenste Vignet aan te schaffen.
 2. De Klant staat ervoor in dat de door hem verstrekte informatie, waaronder diens opgave van woon- of gewone verblijfplaats, juist is.
 3. Doordat wij onze dienstverlening richten op de zich in Nederland en België gewoonlijk verblijvende of wonende Consument, betekent dit dat op onze dienstverlening het Nederlandse recht van toepassing is.

 

Artikel 5 - De Overeenkomst van lastgeving

 1. De Overeenkomst van lastgeving (art. 7:414 e.v. BW). komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Terzake de aangeboden mogelijkheid van elektronisch betalen, zal de Gebruiker passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De Gebruiker zal uiterlijk bij levering van de Dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • Een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de Dienst en de wederzijdse rechten en verplichtingen;
  • het bezoekadres van de vestiging van de Gebruiker waar de Klant met vragen, verzoeken of klachten terecht kan;
  • dat informatie inhoudende dat de Consument geen recht op ontbinding heeft en de omstandigheden waarin de Consument afstand doet van zijn recht op ontbinding;
  • de informatie over eventuele garanties en bestaande service na levering van de Dienst;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van de Dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
 4. De Overeenkomst is voltooid c.q. nagekomen zodra de Tol Heffende Instantie het Vignet via elektronische weg aan de Klant (veelal per email) ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht van de Consument

Het herroepingsrecht is uitgesloten als de Gebruiker dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

En wel na volledige uitvoering van de Overeenkomst, maar alleen als:

 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
 • de Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra de Gebruiker de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 7 – uitzondering op uitsluiting herroepingsrecht

De in artikel 6 genoemde uitsluiting van het herroepingsrecht kent twee uitzonderingen, enkel van toepassing op het vignet voor Oostenrijk:

 1. als  u zich bedenkt en uw last en volmacht, voordat het Vignet door de Tol uitgevende instantie digitaal aan u is verstrekt, herroept, dan krijgt u uw geld – bestaande uit de prijs van het reguliere Vignet en de Service Fee - van ons terug. Let wel indien hiervan (al dan niet bij herhaling) misbruik wordt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u als Klant de verdere toegang tot onze service te ontzeggen. Artikel 9 lid 3 van de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing.

 

 1. indien u gebruik maakt van uw Bedenktijd in relatie tot de Tol verstrekkende instantie en u uw aankoop bij de Tol verstrekkende Instantie tijdig herroept en dit tevens leidt tot een teruggave van (een deel van) de prijs van het door u gekochte Vignet door de Tol verstrekkende instantie, dan zullen wij onze Service Fee en, voor zover het refund bedrag door de Tol Heffende Instantie op onze rekening wordt voldaan, onze Service Fee vermeerderd met dit refund bedrag van de Tol Heffende Instantie, aan u terugbetalen. Let wel: Indien blijkt dat u geen recht hebt op restitutie van (enig deel van) de reguliere vignet prijs, dan zullen wij onze service fee niet restitueren.

 

 • U dient om in aanmerking te komen voor restitutie het aan deze Algemene Voorwaarden gehechte standaard formulier in te vullen en daarbij een bewijs (in de regel een email van de Tol verstrekkende instantie waarin uw herroeping en eventuele terugbetaling  aan u wordt bevestigd) te voegen, waaruit blijkt dat u tijdig van uw bedenktijd gebruik heeft gemaakt  en dit tevens heeft geleid tot terugbetaling van (een deel van) de prijs die u voor het Vignet hebt betaald.

Artikel 8 – Herroepingsrecht voor de Consument

Voorzover geen sprake is van een Dienst waarop de artikelen 6 (uitsluiting herroepingsrecht) en 7 (uitzondering op uitsluiting van het herroepingsrecht) van toepassing zijn geldt:

 1. De Klant kan de Overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop een overeenkomst tot dienstverlening wordt gesloten.

Artikel 9  - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Gebruiker. 
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 3. Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant de Gebruiker een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Gebruiker is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 4. De Klant draagt geen kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst indien:
  • de Gebruiker, de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  • de Klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

Artikel 10 - Verplichtingen van de Gebruiker bij herroeping door de Consument

 1. Als de Gebruiker de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Artikel 11 – terugbetaling bij toepasselijkheid van zowel art. 7 (uitzondering op uitsluiting herroepingsrecht) of art. 8 en 9 (uitoefening herroepingsrecht).

 1. De Gebruiker vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt.
 2. De Gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant die Consument is heeft gebruikt, tenzij laatstgenoemde heeft ingestemd met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

Artikel 12 - De prijs

  1. De in het aanbod van een Dienst genoemde prijzen zijn inclusief eventuele btw.
  2. Op de website, in het besteloverzicht en op de factuur worden de Servicekosten voor onze Dienst en de reguliere Vignet prijs telkens duidelijk en separaat aangegeven, zodat u voorafgaande aan en na afloop van het sluiten van de Overeenkomst een duidelijk inzicht krijgt van de te betalen prijs en de samenstelling daarvan, inclusief de daarbij behorende – soorten - omzetbelasting.

 

Artikel 13 - Nakoming Overeenkomst

 1. De Gebruiker staat er voor in dat deze in naam en voor rekening van de Klant het door De Klant gewenste Vignet aan zal schaffen, zodra de Klant de bestelprocedure geheel heeft doorlopen en heeft afgesloten met “betalinsgplichtig bestellen” en de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. De Gebruiker zal de oorspronkelijke Vignet prijs aan de Tol Heffende Instantie voldoen. Dit betreft feitelijk de door ons te verrichten Dienst. Met aflevering van het digitale Vignet door de Tol Heffende Instantie aan de Klant is de Overeenkomst voltooid.

Artikel 14 - Weigering en Beëindiging

 1. Gebruiker is te allen tijde bevoegd om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met de Klant niet te sluiten en om een verzoek om te contracteren te weigeren, zonder dat Gebruiker aansprakelijk is voor enige dientengevolge te ontstane schade.
 2. Gebruiker is gerechtigd om de overeenkomst om gewichtige redenen te beëindigen, bijvoorbeeld als zich een aan de Klant toe te rekenen omstandigheid voordoet die een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt, bijvoorbeeld doordat de Klant al dan niet bij herhaling onjuiste gegevens verstrekt (noodzakelijk voor de uitvoering van de Dienst) en/of handelingen verricht die strekken tot het toebrengen van schade aan - de bedrijfsvoering van - de Gebruiker.

Artikel 15 - Levering en uitvoering

 1. De Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Dit omvat het voor uw rekening en in uw naam aanschaffen van het door u gewenste Vignet en dus de juiste uitvoering conform uw aanwijzing en opdracht daartoe, als ook de betaling voor uw rekening aan de Tol Heffende Instantie. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
 2. De Gebruiker zal de Overeenkomst binnen de vooraf aangegeven termijn en bij gebreke daarvan, met bekwame spoed, in de regel binnen enkele minuten tot enkele uren uitvoeren.

Artikel 16 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst dienen de door de Klant verschuldigde bedragen direct met het aangaan van de Overeenkomst te worden voldaan.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Gebruiker te melden.
 3. Zolang de Klant niet voor de Dienst heeft betaald, is Gebruiker niet verplicht uitvoering te geven aan de daarbij behorende door de Klant beoogde Overeenkomst.

Artikel 17 – Betaalwijzen

Betaling is mogelijk via:

 1. iDEAL / Visa / Mastercard / American Express / Paypal / Sofort / Bancontact / Apple Pay / P24 / KBC/CBC Payment Button / Belfius Direct / EPS.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Gebruiker in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of is te allen tijde beperkt tot de Service fee en reguliere Vignet prijs tezamen vermenigvuldigd met vijf (5).

 

Voorbeeld: indien de reguliere Vignet prijs € 15 is en de Service Fee € 7,50, dan is de maximale aansprakelijkheid van Gebruiker uit hoofde van de uitvoering van de Overeenkomst of Dienst € 22,50 maal vijf (5) in dit voorbeeld € 112,50.

 

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade omdat de Klant onjuiste gegevens verstrekt, dan wel omdat de Klant nalaat bepaalde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst aan te leveren.
 2. De klant vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden als gevolg van door de Klant onjuist gedane mededelingen of onjuist verstrekte informatie.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor een eventuele gebrekkige uitvoering van de overeenkomst met de Tol Heffende Instantie, door de Tol heffende instantie jegens Klant.  

Artikel 19 - Klachtenregeling

 1. De Gebruiker beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Gebruiker. 
 3. Bij de Gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. De Klant dient de Gebruiker in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 20 - Geschillen

De overeenkomsten tussen Gebruiker en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Door deze rechtskeuze wordt de Klant, die een Consument is, niet in zijn dwingende rechten van zijn thuisland beperkt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

 

Korte beschrijving bestelproces

 

De Aanschaf van een Digitaal Vignet door de Klant

 

1. Voor het faciliteren van de aanschaf van een Digitaal Vignet sluit de Klant een Overeenkomst met de Gebruiker. Op (de totstandkoming van) die Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Gebruiker van toepassing. In de Algemene Voorwaarden zijn ook begrippen gedefinieerd.

2. De Klant volgt voor het aanschaffen van het Digitaal Vignet stap voor stap het elektronische bestelformulier dat de Gebruiker daarvoor op deze website aanbiedt. Na gereedkomen maakt de Klant ter afsluiting van die bestelling gebruik van de voorziene elektronische indiening van dat ingevulde bestelformulier.

3. De Klant geeft in het elektronische bestelformulier de verplicht in te vullen gegevens (zoals b.v. naam, woonplaats en postcode, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kenteken van de auto) correct op.

4. De Klant kiest de soort Digitaal Vignet en de geldigheidsduur van het Digitaal Vignet dat de Klant wil dat wij voor hem of haar en in zijn of haar naam en voor zijn/haar rekening aanschaffen.

5. Na voltooiing van het hiervoor beschreven bestelproces en ontvangst van betaling van de kosten van het bestelde Digitaal Vignet en de Servicekosten, bestelt de Gebruiker meteen elektronisch het Digitaal Vignet voor en in naam van de Klant bij Asfinag, de met de uitgifte belaste autoriteit. Dat gebeurt in naam en voor rekening van de Klant. U geeft ons een gerichte volmacht en last om het door u uitgekozen Vignet voor u in uw naam en voor uw rekening aan te schaffen. Voor dit onderdeel is sprake van directe vertegenwoordiging waartoe u ons expliciet verzoekt.

6. Met de levering door middel van elektronische beschikbaarstelling van het Digitaal Vignet aan de Klant door de Tol Heffende Instantie heeft de Gebruiker aan zijn verplichting tegenover de Klant voldaan en is de lastgevingsovereenkomst voltooid

7. Die beschikbaarstelling gebeurt door Asfinag direct aan de Klant, doordat Asfinag het recht, dat aan het door de Klant voor het Digitaal Vignet opgegeven kenteken is verbonden, toekent en registreert in haar systemen.

 

Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

• - Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

• - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de

verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

• - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij

producten]

• - [Naam Consumenten(en)]

• - [Adres Consument(en)]

• - [Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

0
Jouw winkelwagen
Subtotaal: €0
Afrekenen